Įmonių tipai

Filialas ir atstovybė

By 2018-11-15 No Comments

Vilniaus buhalterių grupė steigia filialus ir atstovybes. Filialai yra pagal juridinio asmens nuostatus veikiantys ir buveinę turintys juridinio asmens padaliniai, kurie atlieka visas arba tik dalį juridinio asmens funkcijų. Atstovybės taip pat yra pagal juridinio asmens nuostatus veikiantys ir buveinę turintys juridinio asmens padaliniai, tačiau pastarieji negali atlikti visų juridinio asmens funkcijų. Atstovybių funkcijos yra griežtai apibrėžtos. Tarp pagrindinių funkcijų minėtina galimybė atstovauti juridinio asmens interesus, jo vardu sudarinėti sandorius, vykdyti importą ir eksportą, bet šie veiksmai galimi vykdyti tik tarp užsienio juridinių asmenų, kitų atstovybes įsteigusių organizacijų, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

Vilniaus buhalterių grupės specialistai per trumpiausią laiką ir už optimalią, Jūsų poreikius atliepiančią kainą paruoš visus įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos notarams ir atstovaus Jūsų įmonę Registrų centre. Be to, palankiomis sąlygomis mūsų profesionalai padės Jums spręsti problemas, kurios gali atsirasti pradedant vykdyti savo veiklą ir ją tęsiant. Vilniaus buhalterių grupė teikia buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, mokesčių konsultacijų, virtualaus biuro, veiklos audito ir juridines paslaugas visoje Lietuvoje.

Filialą / atstovybę įsteigiame per 8 – 9 darbo dienas. Filialo / atstovybės steigimo kaina – 492 eurai.

Filialo / atstovybės steigimui reikalingi šie duomenys:

  • Steigėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ir kita), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai; jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų – jei tai atskiri dokumentai, pateikiami su visais jų pakeitimais nustatyta tvarka patvirtinti (t.y. patvirtinti notaro ir legalizuoti) nuorašai; nustatyta tvarka patvirtinti registravimo pažymėjimo nuorašas ir registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas; nustatyta tvarka patvirtinti asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, parašų pavyzdžiai (formos JAR-PP); nustatyta tvarka patvirtinta paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – ir konsoliduota finansinė atskaitomybė;
  • Steigiamo filialo / atstovybės pavadinimas;
  • Steigiamo filialo / atstovybės buveinės adresas, nekilnojamo turto unikalus arba registro įrašo numeris. Steigiant filialą reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registruojama filialo buveinė yra įkeistos, būtina pateikti banko sutikimą;
  • Steigiamo filialo / atstovybės vadovo ir /arba valdybos narių duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta);
  • Informacija apie numatomą filialo /atstovybės komercinę-ūkinę veiklą.

Operatyviai atliksime šiuos veiksmus:

  • Parengiame steigimo dokumentus;
  • Pateikiame tvirtinti notarui steigiamo filialo / atstovybės dokumentus;
  • Įregistruojame steigiamą filialą / atstovybę Juridinių asmenų registre.